Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, informuje, że od 1 października 2020 roku jest możliwość zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

 

W związku z tym, wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek.

 

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, mogą zwrócić się do Izby, w której zostały zdane egzaminy czeladnicze lub mistrzowskie,  z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed 01.10.2020r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem ww. wpisów mogą poniższy wniosek przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Izby Rzemieślniczej.

Wniosek