Dnia 18 listopada 1956 r. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w osobach Starszy Cechu- Józef Głowacki mistrz szewski z Lipna, Podstarsi Cechu-Franciszek Lewandowski - mistrz szewski z Lipna oraz Ryszard Dykowski-mistrz ślusarski z Lipna, Sekretarz Zarządu Zygmunt Twardowski –mistrz stolarski z Lipna, Skarbnik Cechu Wacław Marcinkowski – mistrz radiomechaniczny z Lipna, oraz Tadeusz Pawłowski – mistrz murarski z Głodowa przy udziale Przewodniczącego komisji Oświatowo-Szkoleniowej Cechu Mariana Śmigielskiego- mistrza fotograficznego i kierownika biura Izydora Rynkowskiego podjął uchwałę zainicjowania budowy Domu Rzemiosła w Lipnie, w ramach uroczystości obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego, pomyślanego jako ośrodek krzewienia kultury społecznej i zawodowej rzemiosła.

Uchwała Zarządu cechu była wyrazem dążeń rzemiosła powiatu lipnowskiego, które od szeregu lat zamierzało urzeczywistnić ideę pobudowania własnego domu rzemiosła.

Uchwała Walnego zgromadzenia Cechu zobowiązujące rzemiosło do finansowania budowy Domu Rzemiosła. Dnia 25.11.1956 r. uchwała Zarządu Cechu w sprawie budowy Domu Rzemiosła w Lipnie przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Walne Zgromadzenie Cechu udzieliło aprobaty inicjatywie Zarządu.
W następnym roku dnia 24.02.podjęto uchwałę w sprawie finansowania inwestycji. Zgodnie z tym, każdy rzemieślnik zrzeszony w Cechu został zobowiązany do deklarowania doraźnej wpłaty na poczet budowy w wysokości 100zł. Na tym zebraniu wybrano spośród rzemieślników Komitet Budowy Domu Rzemiosła, którego zadaniem było ujęcie zawiązanej inicjatywy budowy w ramach planowanej, stałej i systematycznej pracy.

W skład Komitetu weszły następujące osoby: Józef Głowacki mistrz szewski, Marian Śmietanko mistrz fotograficzny, Ryszard Dykowski mistrz ślusarski, Konstanty Murawski mistrz kowalski, Jan Kiniorski, Tadeusz Pawłowski mistrz murarski, Władysław Wojtal, Antoni Skibicki, Franciszek Lewandowski mistrz szewski, Bronisław Duchalski, Józef Ambiorszkiewicz mistrz krawiecki, Władysław Dobieszewski mistrz kowalski, Władysław Żółtowski mistrz krawiecki, Stanisław Darowiński mistrz stolarski, Władysław Gurtowski mistrz krawiecki, Józef Warzyński mistrz malarski, Nikodem Witecki mistrz ślusarski, Zdzisław Jabłoński mistrz rzeźnicki, Józef Wiśniewski mistrz kowalski, Zygmunt Twardowski mistrz stolarski, Wacław Marcinkowski mistrz radiomechaniczny, Stefan Orpikowski- Przewodniczący P.K.S.D. w Lipnie, członek Miejskiej Rady Narodowej w Lipnie, oraz Kierownik Biura. W późniejszym czasie dokooptowano 2 osoby: Czesława Kleinowskiego i Ignacego Sieradzkiego.

W rok później 23.02 Zgromadzenie wprowadziło obowiązkową stawkę w wysokości 10 zł. miesięcznie od każdego zakładu rzemieślniczego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1958 roku. Obie uchwały dały podstawę prawnego zabezpieczenia finansowania instytucji.

Zabezpieczenie prawne budowy Domu Rzemiosła w Lipnie.

Uchwała Prezydium Miejskiej Rady
Dnia 22 lutego 1957 roku Prezydium Miejskiej Rady w Lipnie podjęło decyzję w sprawie lokalizacji mającego powstać Domu Rzemiosła i pismem wydanym za nr GK-III-213/ 57 przydzieliło Cechowi plac pod budowę wartości za 25000 zł, zobowiązując do jak najszybszego zagospodarowania tegoż placu.

Decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej w Lipnie
Wykonany przez mgr inż. Jureko Stanisława z Bydgoszczy projekt budowy, pismem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału architektury i Budownictwa Lipnie z dnia 08.08.1957 roku został zatwierdzony Decyzją tejże Rady uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

Akt oficjalnego otwarcia Domu Rzemiosła dokonany w dniu 18 czerwca 1961 roku.
Działo to się 18 czerwca 1961r., kiedy na czele Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stał Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stał I-szy Jej Sekretarz- Władysław Gomółka na czele Komitetu Drobnej Wytwórczości stał Minister, kiedy Prezesem Rady Związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie był Józef Piskorski-poseł na Sejm P.R.L. Prezesem Związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie Julian Sadłowski, Dyrektorem Związku Izb Rzemieślniczych Piotr Połujkis, Sekretarzem Komitetu Powiatowego P.Z.P.R. w Lipnie był Jerzy Kamiński, Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lipnie Andrzej Olak Przewodniczącym Prez. Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie Mieczysław Rogal, kiedy Prezesem Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy by Paweł Nahajowski, Dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy mgr Zbigniew Wrochno, kiedy Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie był Józef Głowack, a członkami Zarządu Cechu byli: Ryszard Dykowski, Stanisław Skrzypiński, Stanisław Rusbaum, Zygmunt Twardowski, Tadeusz Pawłowski, Kierownikiem Biura Cechu Bernard Sadka, w dobie wielkich osiągnięć kosmicznych, pierwszych osiągnięć na polu podboju przestrzeni kosmicznej, w dobie wielkich przemian społecznych i publicznych w kraju, w okresie budowy pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego i pokojowego budownictwa socjalizmu.

W dniu tak bardzo szczególnym dla rzemiosła powiatu lipnowskiego otwarto uroczyście Dom Rzemiosła w Lipnie, wzniesiony w latach 1957-1966, wysiłkiem społecznym rzemiosła miasta Lipna i powiatu dla celów krzewienia kultury społecznej i zawodowej rzemiosła, jako trwały pomnik uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego, o czym wieści Zarząd Cechu w Lipnie wespół z Komitetu Budowy Domu Rzemiosła w Lipnie a co stwierdzają wszyscy tu obecni goście.

Dom ten przekazuje się przyszłym pokoleniom wraz z troską o pomnażanie wartości moralnych, materialnych i intelektualnych rzemiosła powiatu lipnowskiego dla dobra społeczeństwa i rozkwitu Polski Ludowej, oraz utrwalenia pokoju.

Akt oficjalnego otwarcia Świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie ośrodek w Skępem dokonany 10 czerwca 1962 roku.
W wykonaniu treści tablicy pamiątkowej Domu Rzemiosła i statutowych zadań Cechu na odcinku krzewienia kultury społecznej i zawodowej rzemiosła Zarząd Cechu w składzie: Starszy Cechu- Ryszard Dykowski,Podstarsi: Franciszek Lewandowski i Stanisław Nusbaum,, Sekretarz- Stanisław Skrzypiński, Skarbnik- Józef Ambrożkiewicz, Członek Zarządu do walki z nielegalnym rzemiosłem: Tadeusz Pawłowski wespół z Kierownikiem Cech8- Bernardem Sadką dokonuje dziś oficjalnego otwarcia Świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie Ośrodek w Skępem. Z ta chwilą świetlica w Skępem zostaje oddana do użytku rzemiosła skępskiego na pomnożenie jego wartości moralnych, zawodowych i społecznych, na chwałę całego rzemiosła i społeczeństwa. Dzień ten upamiętnimy jako jeszcze jeden moment żywotności organizmu organizacji cechowej pragnącej nieustannie pomnażać walory społeczne i zawodowe rzemiosła. Przekazując do waszej dyspozycji niniejszy ośrodek Zarząd i Kierownictwo Cechu pragnie by miejscowe rzemiosło jak i całe rzemiosło powiatu lipnowskiego pamiętało zawsze o szlachetnych celach organizacji rzemieślniczej pozostającej wzorem organizacji życia społecznego.

Jubileusz X lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie oraz uroczyste wręczenie sztandaru.
Rok 1964 jest rokiem jubileuszowym X-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie. Zewnętrznym wyrazem tego jubileuszu jest uroczystość wręczenia sztandaru, który symbolizuje najlepsze wartości społeczne, zawodowe i moralne rzemiosła powiatu lipnowskiego. Uroczystość wręczenia sztandaru jest równocześnie momentem przełomowym w historii rzemiosła powiatu. Bilansując dotychczasowe osiągnięcia rzemiosła w dorobku własnym i ogólnospołecznym otwiera nową kartę historii- oby jeszcze chlubnej jak dotąd. Sztandar Cechu Rzemiosł w Lipnie został ufundowany przez rzemiosło powiatu lipnowskiego, które uchwałą Zarządu i Zgromadzenia Delegatów opodatkowało się na ten cel w wysokości 15 zł. Projektantem sztandaru jest członek jest członek Cechu, znany na terenie całego kraju konserwator zabytków Józef Warzyński z Kikoła. Projekt sztandaru został zatwierdzony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy decyzją z dnia 06.03.1964 roku NR-SW III-9/7/64. Wykonawcą sztandaru jest Zgromadzenie Sióstr Mariawitek w Płocku. Czop łącznie ze złączami oraz Gwoździami wykonał mistrz zegarmistrzowsko-grawerski C.R.R. w Toruniu-Jerzy Komorowski. Sztandar został uroczyście oddany do użytku w dniu 4 października 1964 r. Wręczenia sztandaru dokonał przyjętym zwyczajem prezes izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy- Jan Spychalski. Poczet sztandarowy reprezentowali członkowie Cechu: Władysław Wojtal-mistrz kamieniarski, przyboczni: Henryk Cegielski- czeladnik stolarski, Józef Popielarski- mistrz szewski. Gospodarzem uroczystości był Zarząd i Kierownictwo Cechu w osobach: Starszy Cechu- Ryszard Dykowski,Podstarsi: Franciszek Lewandowski i Stanisław Nusbaum,, Sekretarz- Stanisław Skrzypiński, Skarbnik- Józef Ambrożkiewicz, członek Tadeusz Pawłowski, Kierownik Bernard Sadka.

Dorobek rzemiosła lipnowskiego w minionym X-leciu – ważniejsze momenty.
W minionym X- leciu Cechu a także XX-leciu istnienia PRL rzemiosło ma niewątpliwy i dość poważny wkład w ogólnym dorobku gospodarczym, społecznym i politycznym i kulturalno- oświatowym powiatu.

Przede wszystkim z inicjatywy tutejszego rzemiosła zorganizowano Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych, który obecnie liczy 570 zakładów usługowych z około 700 zatrudnionymi (w tym 110 uczniów).

Następnym osiągnięciem organizacyjno- gospodarczym i społecznym jest założenie Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu-Wielobranżowej w Lipnie. Wysiłkiem rzemiosła Powiatu Lipnowskiego pobudowano Dom Rzemiosła- Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Staraniem aktywu rzemieślniczego uruchomiono świetlice środowiskowe w Lipnie i w Skępem, które służą celom krzewienia kultury społecznej i zawodowej. Z ważniejszych osiągnięć politycznych to: zorganizowanie przy Cechu Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR, Grupy Działania ZMS, oraz Koła Stronnictwa Demokratycznego.

W ostatniej kadencji Rad Narodowych Uczestniczy 17 radnych powiatowych, miejskich i gromadzkich. Chlubną kartą- akcja zbiórki na Fundusz Budowy szkół Tysiąclecia. Od początku akcji do chwili obecnej, rzemiosło powiatu lipnowskiego wpłaciło na ten cel 289.616 zł. na planowanych 171.000 zł co stanowi 167% wykonania planu. Społeczeństwo powiatu pamięta rzemiosło zawsze ofiarne, zarówno w początkach Władzy Ludowej, przy odbudowaniu zrujnowanego działaniami wojennymi życia gospodarczego kraju- pierwsze usługi transportowe, techniczne, pierwsze budowy i pomoc społeczna, pierwsze zaopatrzenie, jak również w okresie intensywnego rozwoju gospodarczego, w dostosowaniu do nowoczesnych potrzeb Ludowej Ojczyzny.

Akt wręczenia sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie
dokonany w dniu 4 X 1964 roku. Jako prezes, w imieniu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy w dniu tak uroczystym w okresie jubileuszowym XX-lecia PRL, X lecia Cechu Rzemiosł w Lipnie, przekazuję za pośrednictwem Starszego Cechu ten sztandar, który symbolizuje najlepsze walory społeczno zawodowe i moralne rzemiosła lipnowskiego.

Cech Rzemiosł Różnych w Lipnie został wielokrotnie wyróżniony licznymi odznaczeniami, min. Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego w dn. 25.02.1998r