Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej skierował wystąpienie do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przedmiotowe wystąpienie jest efektem szczegółowej analizy zapisów § 26 ust.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania" oraz innych przepisów jednorazowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

Na tym tle powstały dwie sprzeczne wykładnie: intencyjna - skłaniająca do stwierdzenia, że przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy młodocianych pracowników oraz literalna - według, której młodociany pracownik jest małoletnim, a więc przedmiotowe ograniczenie dotyczy młodocianych pracowników w wieku do 16 lat.

W celu uniknięcia komplikacji w zakresie respektowania przepisu i kierując się literalną wykładnią - ZRP wystąpił z wnioskiem o pilną zmianę w/w regulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia TUTAJ