Informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisu art. 44q ustawy o systemie oświaty, koniecznym staje się wprowadzenie zmian w zakresie organizacji w roku 2022 egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne powołane przez tut. Izbę. Zmiany, o których mowa dotyczą egzaminów czeladniczych organizowanych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.