Prezentujemy opracowany materiał w postaci ulotek informacyjnych kierowanych do dwóch grup odbiorców: uczniów, pracodawców.

Ulotki te zostały opracowane w trosce o jak najszersze rozpropagowanie informacji o zmianach w przeprowadzanych egzaminach od 2022 roku.

Zmiany, o których informujemy są wprowadzone zapisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) –  warunkującymi ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy rzemieślnika. W tym kontekście koniecznością staje się organizacja przez Izbę egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

Materiał ten stanowi skróconą wersję harmonogramu działań egzaminacyjnych zaplanowanych w najbliższych miesiącach i ma pomóc wszystkim osobom uczestniczącym w tym procesie w sprawnym przygotowaniu się do sesji egzaminacyjnej.

Przypominamy, że w przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie, skutkować będzie nie przeprowadzeniem egzaminu w odpowiednim czasie,  w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę 3.

Ulotki do pobrania poniżej:

Ulotka dla pracodawcy

Ulotka dla pracodawcy _1Ulotka dla pracodawcy_2

 

Ulotka dla ucznia

Ulotka dla ucznia _1Ulotka dla ucznia _2