Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) ukazało się dnia 10 listopada 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych.

 

 

Do dnia 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem oświadczenia https://izbarzem.pl/wp-content/uploads/2022/11/Rozporzadzenie-Prad.pdf

 

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-pradu-2023-trzeba-zlozyc-oswiadczenie-o-zamrozenie-cen-pradu-do-30-listopada-2023-aa-oTvq-RYHv-1B8k.html