Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle informujemy o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w 2023 r., Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%).

W związku z powyższym ceny  egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego uległy następującym zmianom:

Egzamin mistrzowski                    1938,94 zł

Egzamin mistrzowski poprawkowy    969,47 zł

Egzamin czeladniczy                       969,46 zł

Egzamin czeladniczy poprawkowy    484,73 zł

Egzamin sprawdzający                    346,23 zł