I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, CELE I ZADANIA

§ 1

1. Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców – zwany dalej „CECHEM” jest, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.2, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców.
2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego.
3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Cech nosi nazwę: CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW w Lipnie.
5. Siedzibą Cechu jest miasto Lipno. Teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania, o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze województwa kuj-pomorskiego.

§ 2

1. Celami Cechu są:
  1) Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  2) Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  3) Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika i pracodawcy;
  4) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przez osoby zobowiązane przepisów ustawy o rzemiośle.
2. Cele określone z ust. 1 cech realizuje poprzez:
  1) Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
  2) Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
  3) Prowadzenie doradztwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
  4) Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
  5) Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
  6) Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
  7) Prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
  8) Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
  9) Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych;
  10) Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, sądu oraz organizacji gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą;
  11) Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
  12) Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
3. Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, wynajem lokali oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.
4. Cech przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.

§ 3

Cech może na zasadach dobrowolności zrzeszać się w Kujawsko Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz może być też członkiem innych organizacji pracodawców.

§ 4

W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Cechem a Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Cech z upoważnienia tejże Izby sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnianych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.