III. ORGANY CECHU, SEKCJE ZAWODOWE, KOMISJE

§ 16

1. Organami Cechu są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna,
  4) Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany w tej samej kadencji tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1, pkt. 2-4.
3. Do organów wym. w ust.1, pkt. 2-4 mogą kandydować jedynie członkowie Cechu aktualnie prowadzący działalność gospodarczą i legitymujący się co najmniej 4 letnim stażem członkowskim w Cechu, za wyjątkiem §28 pkt.5.
4. Kadencja organów wymienionych w ust.1, pkt. 2-4 trwa cztery lata. Jednakże członkowie organów Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje nie dłużej niż do czasu wyboru nowych członków organów przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie organów statutowych Cechu, winni czynu lub zaniedbania, przez które Cech poniósł szkodę, odpowiadają za nią osobiście. Do tej odpowiedzialności mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego z art. 415.

§ 17

1. Wybory Prezesa Zarządu Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w § 16 ust.1, pkt. 2-4, a także wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybór i odwołanie członka organów wymienionych w § 16 ust.1, pkt. 2-4, oraz delegatów do Izby następuje zwykła większością głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem § 20. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym..
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
4. Za udział w posiedzeniach organów Cechu – za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia – członkowie mogą otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.