V. ZARZĄD CECHU

§ 27

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu odpowiedzialnym za prawidłową jego działalność.

§ 28

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Starszego Cechu.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa Zarządu Starszego Cechu, a następnie łącznie pozostałych członków Zarządu.
3. Warunkiem wyboru poszczególnych kandydatów jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru wszystkich członków Zarządu, w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydaturami.
4. Zarząd Cechu na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes Zarządu Starszy Cechu, wybiera Pierwszego Wiceprezesa Podstarszego, Drugiego Wiceprezesa Podstarszego, sekretarza i skarbnika w głosowaniu tajnym.
5. Kandydat na Prezesa Zarządu Starszego Cechu winien posiadać, co najmniej 10 letni staż członkowski w Cechu.
6. Funkcję Prezesa Zarządu Starszego Cechu można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje, chyba, że o wyborze tej samej osoby na kolejną kadencję opowie się w tajnym głosowaniu, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.
7. Kadencja Prezesa i członków Zarządu nie upływa wcześniej nią przed wyborem nowego Zarządu.
8. Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów odwołać tych członków Zarządu Cechu, którym nie udzielono absolutorium.
9. W razie braku składu Zarządu cechu w trakcie trwania jego kadencji na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania, co najmniej jednej trzeciej jego członków, przeprowadza się wybory uzupełniające.
10. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu Starszego Cechu w trakcie kadencji, wybory następcy na tę funkcję przeprowadzić należy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do tego czasy funkcję Prezesa Starszego Cechu pełni Pierwszy Wiceprezes Podstarszy Cechu.
11. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu Starszego Cechu i osoby przez niego upoważnione.
12. Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań Cechu składają Prezes Zarządu Starszy cechu lub Wiceprezes Podstarszy Cechu.
13. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego Zakładu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 29

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu, za wyjątkiem tych spraw, które statut zastrzega do kompetencji innych organów.

§ 30

1. Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
  1) Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych,
  2) Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
  3) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
  4) Powoływanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji,
  5) Realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami, których Cech jest członkiem,
  6) Powoływanie i odwoływanie Kierownika biura Cechu oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Cechu zasadami płacowymi,
  7) Rozpatrywanie skarg i wniosków na członków Cechu,
  8) Przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu,
  9) Uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu,
  10) Wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w organizacjach, o których mowa w § 3 statutu, za wyjątkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i jej organów.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zwołuje je Prezes Zarządu Starszy Cechu lub I –szy Wiceprezes Podstarszy w jego zastępstwie, przy czym o czasie i miejscu posiedzenia należy członków Zarządu powiadomić na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy kierownik Biura Cechu z głosem doradczym.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu Cechu winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia Prezesowi Zarządu Starszego Cechu lub Wiceprezesowi Podstarszemu takiego wniosku.

§ 32

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Prezesa lub, Wiceprezesa Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.