VI. KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego i 2-ch członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Komisji, a następnie łącznie wszystkich jej członków.
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 28 ust. 9 statutu.

§ 34

1. Do zadań Komisji należy:
  1) Kontrolowanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – badanie winno nastąpić w każdym czasie,
  2) Kontrolowanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów i zgłaszanie w tej sprawie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,
  4) Zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu,
  5) Zapoznaje i informuje Zarząd Cechu o wynikach kontroli wraz z projektami zleceń.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu.
3. Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin.