VIII. SEKCJE ZAWODOWE

§ 42

1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody mogą tworzyć sekcje zawodowe.
2. Sekcje zawodowe wybierają swoich przedstawicieli w przypadku zastosowania postanowienia § 21 ust. 2 statutu.
3. Powoływanie sekcji zawodowych oraz określenie ich zadań i regulaminu należy do Zarządu Cechu. Na pierwszym zebraniu sekcja wybiera przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
4. Do zadań sekcji zawodowych należy:
  1) Oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań gospodarczych i społecznych,
  2) Prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
  3) Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb reprezentowanych zawodów,
  4) Otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia.
5. Swoje opinie, postulaty i wnioski sekcje zawodowe zgłaszają Zarządowi Cechu.