Informujemy, że w nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Ruszyła kampania informacyjno-promocyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”, która promuje nowoczesne kształcenie zawodowe i ogólne oraz zachęca do uczenia się przez całe życie ❗

 

Wśród najważniejszych tematów promowanych w ramach akcji znajdują się:

 

👉 e-podręczniki
👉Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
👉Krajowy System Danych Oświatowych
👉rozwój kompetencji doradców zawodowych
👉egzaminy zawodowe

 

Kampania „Edukacja w zasięgu ręki” obejmuje również promocję egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Związek Rzemiosła Polskiego promuje w niej projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu utworzono bank zadań wykorzystywanych na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim oraz przeprowadzono szkolenia z udziałem członków zespołów autorskich, dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych oraz szkolenia dedykowane kobietom, przygotowujące je do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych, także w zakresie opracowywania zadań egzaminacyjnych.

 

Innym narzędziem tworzącym nową jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle, wypracowanym w projekcie to platforma EWR (Egzaminy w Rzemiośle) wraz z funkcją umożliwiającą przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w trybie zdalnym.

Sprawdź 👉 https://edukacjawzasiegureki.pl

 

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, informuje, że od 1 października 2020 roku jest możliwość zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

 

W związku z tym, wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek.

 

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, mogą zwrócić się do Izby, w której zostały zdane egzaminy czeladnicze lub mistrzowskie,  z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed 01.10.2020r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem ww. wpisów mogą poniższy wniosek przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Izby Rzemieślniczej.

Wniosek

 

Informujemy o II naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”.

Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Projekt „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” ma przyczynić się do niwelowania skutków pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego, umożliwiając przy tym dalszy długotrwały rozwój przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 17.08.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 28.08.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu. Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu wyczerpania 120% alokacji.

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 30.09.2020 r.

Kto może składać wnioski o powierzenie grantu?

O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

  • posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
  • prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:

  • Schemat 2: inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
  • Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

 

UWAGA:
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 2 i 3, przy czym przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć odpowiednio 36 000 zł.

Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 7 Regulaminu naboru wniosków oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych schematów zostały szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu naboru.

Kryteria wyboru projektów schemat 2. łańcuch dostaw COVID-19
Kryteria wyboru projektów schemat 3. urządzenia filtrujące powietrze

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna wartość wsparcia

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wynosi:

  • 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) zwanego dalej pomocą de minimis – dotyczy schematu 2,
  • 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – dotyczy schematu 3,

Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu opisane zostały w Regulaminie naboru.

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie w wysokości nie wyższej niż 36 000 zł, przy czym:

·        w ramach schematu 2: maksymalnie 30 000 zł w przypadku utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),

·     w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy, jednocześnie nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.

Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane zostały w Regulaminie naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach naboru nr 2/FWI/2020, w tym na :

·         Schemat 2: 4 627 997,38 zł

·         Schemat 3: 850 000,00 zł

Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej www.tarr.org.pl. Następnie w celu potwierdzenia złożenia wniosku oraz treści w nim zawartych należy złożyć w formie elektronicznej stosowne oświadczenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w §6 Regulaminu naboru.

Informacje na temat naboru

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.tarr.org.pl

Informacji dotyczących naboru udziela również Partner projektu:

Więcej szczegółów wraz z dokumentacją: link