Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie zaprasza do zapoznania się z trzema prezentacjami multimedialnymi opracowanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu  „POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA”. Prezentacje  stanowią doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem  zawodowym.

Na temat dualnego kształcenia zawodowego wiele się mówi, ale w dalszym ciągu nie wystarcza to, aby nastąpiła faktyczna zmiana wizerunku kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole i w  miejscu  pracy u pracodawcy.  Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie uczestniczą w kształceniu zawodowym.

Przygotowane materiały mają na celu pokazanie jak, we współczesnej praktyce,  kształtują się relacje:  uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie  odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Organizacje rzemiosła realizują różnego rodzaju działania mające na celu promocję dualnego kształcenia zawodowego, wpierając instytucje i osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zmierzając do tego aby, więcej ludzi młodych wybierało naukę w zawodach rzemieślniczych i w branżowych szkołach I stopnia.

 

 

                                                                                               

Prezentujemy opracowany materiał w postaci ulotek informacyjnych kierowanych do dwóch grup odbiorców: uczniów, pracodawców.

Ulotki te zostały opracowane w trosce o jak najszersze rozpropagowanie informacji o zmianach w przeprowadzanych egzaminach od 2022 roku.

Zmiany, o których informujemy są wprowadzone zapisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) –  warunkującymi ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy rzemieślnika. W tym kontekście koniecznością staje się organizacja przez Izbę egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

Materiał ten stanowi skróconą wersję harmonogramu działań egzaminacyjnych zaplanowanych w najbliższych miesiącach i ma pomóc wszystkim osobom uczestniczącym w tym procesie w sprawnym przygotowaniu się do sesji egzaminacyjnej.

Przypominamy, że w przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie, skutkować będzie nie przeprowadzeniem egzaminu w odpowiednim czasie,  w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę 3.

Ulotki do pobrania poniżej:

Ulotka dla pracodawcy

Ulotka dla pracodawcy _1Ulotka dla pracodawcy_2

 

Ulotka dla ucznia

Ulotka dla ucznia _1Ulotka dla ucznia _2

 

 

 

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisu art. 44q ustawy o systemie oświaty, koniecznym staje się wprowadzenie zmian w zakresie organizacji w roku 2022 egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne powołane przez tut. Izbę. Zmiany, o których mowa dotyczą egzaminów czeladniczych organizowanych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.