Wykaz zawodów, których dotyczy dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle, aktualizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego na bieżąco, w zależności od zgłaszanych przez organizacje potrzeb i zatwierdzania przez Zarząd ZRP standardów egzaminacyjnych.

Dualna nauka  zawodu  w rzemiośle może być prowadzona w zawodach występujących w:

  • klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego [ramach branżowej szkoły I stopnia];
  • klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił standardy wymagań egzaminacyjnych czeladniczych.

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody:

  • *Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami
  • *Technik gospodarki odpadami
  • *Monter izolacji przemysłowych
  • *Technik izolacji przemysłowych

Prognoza dla wojewódzkich rynków pracy

W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy-2023

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle informujemy o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w 2022 r., wskaźnik ten w stosunku do 2020 r. wyniósł 114, 4 (wzrost cen o 9,3% w stosunku do 2022 r. – 5,1%)

W związku z powyższym ceny  egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego uległy następującym zmianom:

  1. Egzamin mistrzowski                      1740,52 zł.
  2. Egzamin czeladniczy                       870,25 zł.
  3. Egzamin sprawdzający                    310,80 zł.