Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy są zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do promocji wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze.

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych

List Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Skargi na działanie izb rzemieślniczych w zakresie dopisywanych informacji w CEIDG, będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego.

Zapraszamy także do obejrzenia kilkuminutowej animacji i jej skróconej wersji w postaci spotu promującego dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

FILM PROMOCYJNY

 

SPOT

 

 

 
 

Informujemy, że w dniach

od 22 do 24 grudnia 2020 roku

oraz

31 grudnia 2020 roku

biuro Cechu będzie nieczynne.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej skierował wystąpienie do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przedmiotowe wystąpienie jest efektem szczegółowej analizy zapisów § 26 ust.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania" oraz innych przepisów jednorazowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

Na tym tle powstały dwie sprzeczne wykładnie: intencyjna - skłaniająca do stwierdzenia, że przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy młodocianych pracowników oraz literalna - według, której młodociany pracownik jest małoletnim, a więc przedmiotowe ograniczenie dotyczy młodocianych pracowników w wieku do 16 lat.

W celu uniknięcia komplikacji w zakresie respektowania przepisu i kierując się literalną wykładnią - ZRP wystąpił z wnioskiem o pilną zmianę w/w regulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia TUTAJ